مینـی هیتـر گازی،مــدل 523

ویژگی های محصول
 • مجهز به فن آکسیال با راندمان باال و صدای کم جهت توزیع هوای گرم
 • مجهـز بـه ترموسـتات جهـت تنظیـم دمـای مبدل و کنتـــرل بـــاد گـــرم و مصـــرف کمتـــر
 • مجهـــز بـــه کاربراتـــور الکتریکـــی بـــرای روشـــن و خامـــوش شـــدن خـــودکار هیتـــر
 • مبـدل حرارتـی بـا رنـگ نسـوز آلومینیومـی مقـاوم بـــه حـــرارت بـــاال
 • اشغال فضای کمتر نسبت به فن کویل و شوفاژ
 • مجهز به فیوز ایمنی
بررسی محصول

مینـی هیتـر گازی،مــدل 523

مشخصات فنی محصول

مینـی هیتـر گازی،مــدل 523

 • ابعاد

  41*63*84

 • حداکثر قدرت حرارتی (کیلو کالری در ساعت)

  25000

 • راندمان حرارتی

  80%

 • میزان گاز مصرفی(متر مکعب در ساعت)

  2.5

 • فضای قابل گرمایش در محیط معتدل (متر مکعب)

  630 مترمکعب

 • نوع سوخت

  گاز شهری (طبیعی)

 • وزن خالص

  53 کیلوگرم