کولر آبی پلار مدل 7000

شرح کلی: مکانیزم عملکرداین محصول براساس خنک شدن هوای گرم وارد شده از طریق شیارهای درب ها و تماس با آب روی پوشال ها و انتقال به داخل پروانه ونتیلاتور و هدایت به داخل کانال های فلزی ساختمان می باشد،…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/05/04
نظرات: 0
برچسب ها:

کولر آبی پلار مدل 5800 بالا زن

شرح کلی: مکانیزم عملکرداین محصول براساس خنک شدن هوای گرم وارد شده از طریق شیارهای درب ها و تماس با آب روی پوشال ها و انتقال به داخل پروانه ونتیلاتور و هدایت به داخل کانال های فلزی ساختمان می باشد،…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/05/04
نظرات: 0
برچسب ها:

کولر آبی پلار مدل 3200

شرح کلی: مکانیزم عملکرداین محصول براساس خنک شدن هوای گرم وارد شده از طریق شیارهای درب ها و تماس با آب روی پوشال ها و انتقال به داخل پروانه ونتیلاتور و هدایت به داخل کانال های فلزی ساختمان می باشد،…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/05/04
نظرات: 0
برچسب ها:

کولر آبی پلار مدل 3500

شرح کلی: مکانیزم عملکرداین محصول براساس خنک شدن هوای گرم وارد شده از طریق شیارهای درب ها و تماس با آب روی پوشال ها و انتقال به داخل پروانه ونتیلاتور و هدایت به داخل کانال های فلزی ساختمان می باشد،…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/05/03
نظرات: 0
برچسب ها:

کولر آبی پلار مدل 2800 با پایه چرخ دار

شرح کلی: مکانیزم عملکرداین محصول براساس خنک شدن هوای گرم وارد شده از طریق شیارهای درب ها و تماس با آب روی پوشال ها و انتقال به داخل پروانه ونتیلاتور و هدایت به داخل کانال های فلزی ساختمان می باشد،…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/05/03
نظرات: 0
برچسب ها: